Missie en visie

 

Missie

CBS De Tarissing en De Oesterkes (Vandaag) zijn samen kindcentrum in wording. We spreken in onze missie/visie van Kindcentrum, omdat dat onze stip op de horizon is.

Bij Kindcentrum De Tarissing geven wij kinderen de kans zichzelf, binnen een veilige omgeving, op hun eigen wijze, te ontwikkelen. Kindcentrum De Tarissing is een centrale plek in de omgeving Rinsumageast/Sybrandahûs waar alle kinderen van 0 tot en met 13 jaar samenkomen om het leven te leren. Kinderen leren hier wie ze zelf zijn en hoe zij met anderen samenleven en samenwerken vanuit een christelijke identiteit.

Visie
Als schepsel van God heeft ieder kind unieke talenten, gaven en eigenschappen meegekregen. Hierdoor zijn alle kinderen gelijkwaardig, maar niet gelijk. Kinderen ontdekken binnen het Kindcentrum waar hun talenten liggen en worden gestimuleerd deze talenten vanuit een goede basis verder te ontwikkelen. De professionals van het Kindcentrum dagen de kinderen uit en geven hen verantwoordelijkheid om tot een optimale ontwikkeling van hun talenten te komen.

Bij Kindcentrum De Tarissing worden kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs vanuit een christelijke identiteit aangeboden waarbij de verschillende opvang- en onderwijsvormen vloeiend in elkaar overlopen. Kinderen leren onder begeleiding van een professional en in samenspraak met hun omgeving.  Ieder die de christelijke identiteit respecteert, is hartelijk welkom.

Gezamenlijke waarden
Bij Kindcentrum De Tarissing laten wij ons leiden door onderstaande waarden:

 • Liefde: vormt de basis van ons handelen. We weten ons geliefd door God en geven deze liefde door aan de kinderen zodat ook zij zich gewenst en geliefd voelen.
 • Vertrouwen: we geven en ontvangen vertrouwen waardoor kinderen en personeelsleden zich veilig voelen. We leren kinderen dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze trots op zichzelf mogen zijn. We leren kinderen vertrouwen in zichzelf te hebben door te genieten van successen en te leren van fouten.
 • Samenwerken: in relatie met elkaar en de omgeving leren we het leven en ontwikkelen we tot wie we zijn. We werken samen met ouders, met professionals uit verschillende disciplines en we stimuleren kinderen om met elkaar samen te werken. We geloven dat we door samen te werken persoonlijk en collectief verder kunnen groeien en daarmee een waardevolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. We leven kinderen voor hoe je respectvol met elkaar omgaat en van elkaars talenten gebruik kunt maken.
 • Waardering en erkenning: iedereen is anders en brengt eigen expertise en talenten mee. We vinden het belangrijk dat de onderlinge verschillen er mogen zijn en dat we de expertise en talenten van elkaar benutten. We werken aan een kwaliteitscultuur waarbij waarderen en vertrouwen centraal staan. Waarderen en benoemen wat goed gaat is nodig om elkaar vertrouwen te geven. We zijn oprecht, respectvol, waarderen elkaar en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.
 • Weerbaarheid / veerkracht: om hun plek in deze maatschappij in te nemen zullen we werken aan de weerbaarheid en veerkracht van de kinderen. We leren ze omgaan met teleurstellingen en stimuleren hun creativiteit bij het zoeken naar oplossingen. We werken hiermee aan het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen.
 • Ontwikkeling: vanuit een veilige basis mogen kinderen en personeelsleden zich ontwikkelen. Bij de Tarissing stimuleren we kinderen en collega’s hun talenten te ontwikkelen. We dagen hen uit en geven verantwoordelijkheid. We bieden een rijke speel- en leeromgeving aan waarin volop gelegenheid tot een brede ontwikkeling wordt geboden.

Pijlers
Ons kindcentrum is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Samenwerking
 • Talentontwikkeling 
 • Leefbaarheid van het dorp
 • Aandacht voor taal: zowel tweetalig Fries en Nederlands als het meegeven van een sterke basis op taalgebied

Persoonlijkheidsontwikkeling
Bij Kindcentrum De Tarissing vinden wij het belangrijk dat elk kind zichzelf goed leert kennen, voldoende zelfvertrouwen heeft en weerbaar en veerkrachtig de snel veranderende maatschappij in gaat. In een snel veranderende samenleving is het tevens van belang dat kinderen flexibel en creatief leren zijn. We leren kinderen zichzelf te presenteren in ‘Ik-presentaties’. We zorgen ervoor dat de overgangen van opvang naar onderwijs geruisloos verlopen zodat elk kind een doorgaande ontwikkellijn wordt geboden. Door met verschillende professionals (pedagogisch medewerkers en leerkrachten) samen met dezelfde kinderen te werken, kunnen we kinderen een breder aanbod geven en verschillende vormen van leren mogelijk maken. Mochten er zorgen zijn rondom de ontwikkeling dan kunnen we dit vroegtijdig signaleren en samen met de ouders de beste begeleiding organiseren. Dit kan door middel van onze eigen expertise en gebruik te maken van ons netwerk.

Niet alleen op de wereld
Vanuit zelfvertrouwen groeien kinderen door tot zelfstandige en unieke personen die hun plek in de samenleving innemen. Om succesvol en gelukkig te zijn zullen kinderen ook sociaal vaardig moeten zijn. Een voorwaarde is dat kinderen zich veilig voelen in de groep. Hoe meer een kind zich verbonden voelt, des te meer is het bereid te leren. We besteden veel aandacht aan de veiligheid in de groep. Hiervoor gebruiken we o.a. de Kanjermethode. Vanuit deze veiligheid leren we kinderen met elkaar samen te werken. We geven het goede voorbeeld door als pedagogisch medewerkers en leerkrachten binnen één team met elkaar samen te werken. Samenwerken is ook voor de teamleden een belangrijk speerpunt waarbij de verschillende expertise vanuit kinderopvang en onderwijs elkaar versterkt in het aanbod voor de kinderen. We werken samen aan dezelfde thema’s en projecten.  Ons Kindcentrum vervult een belangrijk positie in Rinsumageast. Daarbij wordt samengewerkt met ouders, de kerk, MFC De Beijer, het muziekonderwijs, de speeltuin en verschillende (sport)verenigingen. We onderzoeken de mogelijkheden om ouderen te betrekken bij activiteiten, zodat we als dorpsgemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar het leven mogen leren en waarderen.

Talentontwikkeling
We hebben voor onze kinderen een uitdagende speel-leeromgeving met veel keuze- en ontdekkingsmogelijkheden. Door kinderen in aanraking te brengen met verschillende mogelijkheden leren we hen hun eigen talenten te ontdekken. We kijken goed waar de interesse van kinderen naar uitgaat en sluiten daarop aan. We zullen hen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Wij geloven dat er een heel dorp nodig is om kinderen een goede start en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Samen met de ouders geven wij vorm aan de opvoeding van onze kinderen. Ook bij talentontwikkeling werken we samen met ouders of externe partijen die van buiten ons kindcentrum iets komen vertellen of laten zien over hun hobby of talent. Zo sluiten we aan bij de interesses van kinderen en bieden we hen brede mogelijkheden voor ontwikkeling aan. 

Taalonderwijs
Taalonderwijs staat bij ons hoog in het vaandel. Uit onderzoek is gebleken dat de laaggeletterdheid in de gemeente Dantumadiel relatief hoog is.* Bij Kindcentrum De Tarissing zal er dan ook veel aandacht besteed worden aan de basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en schrijven. Wij geven onze kinderen een stevig fundament mee op het gebied van taal.

Veel kinderen worden tweetalig opgevoed: Fries en Nederlands. Ook op ons Kindcentrum bieden wij de kinderen beide talen aan. We hebben duidelijke afspraken gemaakt wanneer we in het Fries en wanneer we in het Nederlands communiceren, zodat kinderen beide talen goed aan kunnen leren. Zo hebben we de afspraak gemaakt dat instructie wordt gegeven in het Nederlands. Wanneer we over emoties spreken gebeurt dat zowel in het Fries als in het Nederlands. Kinderen uiten zich makkelijker in hun moedertaal. Dit komt het (zelf)vertrouwen ten goede. Vanuit het (zelf)vertrouwen wordt gewerkt aan het verbreden van de zinsbouw, woordenschat en het leren schakelen tussen twee talen. Om onze kinderen wereldburgers van de toekomst te maken is ook de Engelse taal van groot belang. De Engelse taal stelt kinderen in staat om over de grens heen te communiceren met andere kinderen voor wie het Engels de moedertaal of aangeleerde moderne vreemde taal is. Op ons kindcentrum komen kinderen op jonge leeftijd in contact met de Engelse taal.

 

* In 2016 is onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid in de provincie Friesland. In deze rapportage wordt in gegaan op laaggeletterdheid en factoren die hierop van invloed zijn. Per gemeente wordt weergegeven welke indicatoren een rol spelen en welke aanbevelingen van toepassing zijn. Voor de gemeente Dantumadiel geldt dat het opleidingsniveau van de inwoners, de sectorale arbeidsplaatsverdeling (veel mensen werken in de bouw) en relatief veel contact met de huisarts een verklarende rol spelen bij laaggeletterdheid. De voorschoolse educatie en het primair onderwijs kunnen een belangrijke rol vervullen bij het vinden van mensen die laaggeletterd zijn en het aanbieden van cursussen en trainingen. Dit zal tevens de geletterdheid van de kinderen ten goede komen.